Emotie Daghoroscoop,
ANGST:
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Bezorgdheid
Ongerustheid
Nervositeit
Zorg
Ontzetting
Wantrouwen
Alertheid
Schrik
Afgrijzen
VERBAZING:
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Schok
Verbijstering
Verrassing
Verwondering
VERDRIET:
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Smart
Rouw
Vreugdeloosheid
Zwaarmoedigheid
Melancholie
Zelfmedelijden
Eenzaamheid
Bedroefdheid
Wanhoop
AFKEER:
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Verachting
Minachting
Misprijzen
Verafschuwing
Afkeer
Weerzin
BOOSHEID:
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Furie
Verontwaardiging
Wrok
Ergernis
Bitterheid
Hinder
Irritatie
Vijandigheid
BLIJHEID:
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Vreugde
Geluk
Opluchting
Tevredenheid
Verrukking
Geamuseerdheid
Trots
Extase
Voldoening
Beloning
Euforie